beef tenderloin "chateau swiss garden"

beef tenderloin "chateau swiss garden"

beef tenderloin “chateau swiss garden” bearnaise sauce filet de bœuf “château swiss garden” sauce bearnaise rindsfilet “château swiss garden” sauce bearnaise ชาโต นอร์บู